Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 maart 2023.

Wie beroep doet op een psycholoog, psychotherapeut, psychoanalytica, vertelt over  zichzelf. Onvermijdelijk. De vertrouwensrelatie en het beroepsgeheim garandeert dat dat kan.

Beroepsgeheim

Wat houdt het beroepsgeheim in ? Je kan dat terugvinden op de website van de Psychologencommissie, de Tuchtinstantie van de psychologen.

Ik herneem hieronder enkele belangrijke artikels  :

Art. 5. De psycholoog die, uit hoofde van zijn staat of beroep, in het bezit is van geheimen die hem werden toevertrouwd, is gehouden tot het beroepsgeheim
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. De psycholoog is, ten allen tijde, gehouden tot een discretieplicht, zelfs wanneer de activiteit uitgeoefend door de
psycholoog niet behoort tot de categorie van activiteiten die hem verplichten tot het beroepsgeheim.

Art.14. Het gedeelde beroepsgeheim: De psycholoog kan op eigen verantwoordelijkheid vertrouwelijke gegevens waarover hij beschikt delen om de doeltreffendheid van zijn werk te optimaliseren. Hiertoe past hij de gebruikelijke cumulatieve regels betreffende het gedeelde geheim: Voorafgaande inlichting en akkoord van de bewaarder van het geheim, uitsluitend in het belang van deze laatste, beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen.

Art.17. In het kader van gerechtelijk deskundigen onderzoek weigert de psycholoog elke expertise (of officiële opdracht) betreffende cliënten of proefpersonen die hij
heeft ontmoet in het kader van andere professionele relaties, ongeacht of deze al dan niet beëindigd zijn.

Art.19. De vrije en geïnformeerde toestemming van de cliënt, proefpersoon of van zijn wettelijke vertegenwoordiger is vereist voorafgaand aan elke handgeschreven,
audiovisuele, informatica- of andere vorm van registratie van de gegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt eveneens voor de overdracht van gegevens
ongeacht voor welk doeleinde deze overdracht gebeurt. De houders van het ouderlijk gezag geven hun toestemming als vertegenwoordigers van een minderjarige, maar
iedereen die dit geregistreerde klinisch materiaal voor opleidingsdoeleinden wil gebruiken moet rekening houden met de leeftijd die het kind op dat ogenblik heeft
bereikt. Als het kind in tussentijd meerderjarig is geworden, moet men de toestemming vragen van de persoon die meerderjarig is geworden. Elke persoon
behoudt het toegangsrecht tot de geregistreerde gegevens die hem aangaan, en alleen tot die gegevens. De psycholoog zorgt ervoor dat documenten die zijn
opgesteld in het kader van zijn werk altijd op dusdanige wijze worden opgemaakt en bewaard dat zij het beroepsgeheim vrijwaren.

Art. 21. §1. De psycholoog eerbiedigt en verdedigt, zonder enige vorm van discriminatie, de fundamentele rechten van de persoon en van groepen van
personen, namelijk hun vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en integriteit. Hij vrijwaart het privéleven van elke persoon door de vertrouwelijkheid van zijn
tussenkomst te verzekeren, ook wanneer hij verplicht is elementen hiervan door te geven. De strikte naleving van het beroepsgeheim is een basis onderdeel van deze
verplichting.

In onze praktijk zijn we dus onderworpen aan heel strenge regels wat betreft het omgaan met persoonlijke informatie, zelfs met het feit dat iemand bij ons op
consultatie is gekomen.

Verzameling van gegevens

Ik hou gegevens bij van mensen die bij mij komen spreken : naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, de communicatie naar mij toe. Deze gegevens heb
ik nodig om de betrokken persoon te kunnen identificeren en te contacteren wanneer nodig.

Daarnaast heb ik mijn persoonlijke notities, die mij helpen om te reflecteren over het therapeutische proces.

Alle gegevens worden bewaard op een plaats die voor niemand anders toegankelijk is. Er wordt geen informatie online opgeslagen.

Online consultaties gebeuren via Zoom of via Whereby, platformen waar opnieuw geen informatie over de gebruikers wordt opgeslagen.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan hier beschreven.

Derden

Een verslag aan derden wordt (occasioneel) slechts opgesteld op vraag van en in samenspraak met de betrokkene, en ook overhandigd aan de betrokkene zelf. Ik hou
daarbij rekening met de cumulatieve regels voor het delen van informatie, zoals vooropgesteld door de deontologische code van psychologen.

Facturen worden enkel op vraag opgemaakt en meegegeven of verstuurd naar de bestemmeling, volgens afspraak met de betrokken persoon. Ik verwerk de
boekhoudkundige gegevens zelf, zodat geen persoonsgegevens moeten worden doorgegeven.

Onvermijdelijk wordt over derden gesproken tijdens de consultaties. Ook die gegevens zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat ik, ook
wanneer ik door omstandigheden contact zou hebben met deze derden, geen informatie over de therapie mag doorgeven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is geschreven in functie van de huidige site. Verandering van omstandigheden en verandering van site kunnen leiden tot wijzigingen. Het is dus
mogelijk dat deze privacyverklaring zal worden aangepast. De datum bovenaan geeft aan wanneer de laatste aanpassing is gebeurd.

Keuze inzake persoonsgegevens

Iedereen die bij mij langskomt, mag opteren om sommige gegevens niet door te geven. Anoniem consulteren blijft mogelijk.

Vragen en feedback

Ik ben steeds bereid tot verdere feedback over het privacybeleid in mijn praktijk.